Universāls virsmu dezinfekcijas līdzeklis Sterilspray, 5 l

Artikuls: 17-16-0205

“STERILSPRAY” efektīvas iedarbības universāls virsmu dezinfekcijas līdzeklis, kas paredzēts dažādu virsmu (mēbeļu, iekārtu, darba virsmu, instrumentu, grīdu u.c.) un priekšmetu dezinficēšanai dzīvojamās, publiskās, kā arī rūpniecības telpās un teritorijās. Plaša spektra efektivitāte pret: vīrusiem, baktērijām, pelējumu, aļģēm un raugiem, pilnīga dezinfekcija notiek 5 minūšu laikā.

Lietošanas instrukcija:
Gatavs lietošanai, produkts nav jāatšķaida. Dezinfekcijas līdzekli uzsmidzina tieši uz apstrādājamās virsmas/priekšmeta vai ar to samitrina lupatiņu un rūpīgi noklāj apstrādājamo virsmu/priekšmetu. Apstrādājamās virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar ēdienu, nepieciešams noskalot ar tīru ūdeni!
Uzglabāt slēgtā traukā pie temperatūras +5°C līdz + 30°C. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P233 Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

Aktīvās vielas: Izopropanols ≤100 g/kg CAS Nr. 67-63-0, Didecildimetilamonija hlorīds ≤10 g/kg CAS Nr. 7173-51-5.

Universāls virsmu dezinfekcijas līdzeklis Sterilspray, 5 l

Artikuls: 17-16-0205

“STERILSPRAY” efektīvas iedarbības universāls virsmu dezinfekcijas līdzeklis, kas paredzēts dažādu virsmu (mēbeļu, iekārtu, darba virsmu, instrumentu, grīdu u.c.) un priekšmetu dezinficēšanai dzīvojamās, publiskās, kā arī rūpniecības telpās un teritorijās. Plaša spektra efektivitāte pret: vīrusiem, baktērijām, pelējumu, aļģēm un raugiem, pilnīga dezinfekcija notiek 5 minūšu laikā.

Lietošanas instrukcija:
Gatavs lietošanai, produkts nav jāatšķaida. Dezinfekcijas līdzekli uzsmidzina tieši uz apstrādājamās virsmas/priekšmeta vai ar to samitrina lupatiņu un rūpīgi noklāj apstrādājamo virsmu/priekšmetu. Apstrādājamās virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar ēdienu, nepieciešams noskalot ar tīru ūdeni!
Uzglabāt slēgtā traukā pie temperatūras +5°C līdz + 30°C. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P233 Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

Aktīvās vielas: Izopropanols ≤100 g/kg CAS Nr. 67-63-0, Didecildimetilamonija hlorīds ≤10 g/kg CAS Nr. 7173-51-5.
Produkta parametri
Preču zīmeN/A
Skaits kastē1 gab.
Svars5 kg
Tilpums5 l
Vienība1 gab.
Salīdzināt produktus

Noņemt visus